IN < - Strucna literatura iz oblasti prava, ekonomije, politickih i srodnih nauka - >LO
(1/14) > >> :: Odgovori!
Autor: Anea :
Drazavni organiUstav Republike SrbijeUstavni zakon za sprovodjenje Ustava Republike SrbijeZakon o ministarstvimaZakon o vladi Republike Srbije

Autor: Anea :
Drzavni organi
Autor: crni scorpion :
Interpol

International Criminal Police Organization


Autor: crni scorpion :
Politicki sistem

Autor : Dr Željko Ivaniš 

Školovanje
 
Osnovnu školu i gimnaziju (1971) završio je u Zadru, a Vazduhoplovno-tehničku vojnu akademiju u Rajlovcu (Bosna i Hercegovina) 1974. godine. Fakultet političkih nauka završio je u Sarajevu (BiH) 1979. godine.
Magistarski rad "Upotreba sile u odnosima s Jugoslavijom 1945-1955." odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1985, a doktorsku disertaciju "Vojno-politički položaj Jugoslavije krajem XX veka" na istom fakultetu 1990. godine.

Zaposlenje
 

Od 1974. do 1981. radio je kao profesionalni oficir u garnizonu Smederevo, a zatim kao predavač na predmetima Politički sistem Jugoslavije i Međunarodni odnosi u Centru visokih vojnih škola oružanih snaga SFRJ (1981-87). Od 1987. do 1991. radio je kao naučni saradnik u Centru oružanih snaga za strategijska istraživanja i studije (Institut za strategijska istraživanja, Odeljenje za istraživanje stranih država) u Beogradu, a od 1991. do 1993. kao naučni saradnik (potpukovnik) i načelnik Odeljenja za studije spoljnih činilaca odbrane u Ministarstvu odbrane S(F)RJ (Uprava za strategijske studije i politiku odbrane) u Beogradu. Od 1993. do 1995. radio je u Glavnom štabu Srpske vojske Krajine u Kninu i kao potpukovnik bio član pregovaračkog tima SVK za kontakte s hrvatskom vojskom. Od 1995. do 2001. bio pomoćnik direktora za istraživanja i izdavaštvo u Institutu za ekonomiku i finansije u Beogradu.
Od 2001. je na Fakultetu bezbednosti. Bio je prvi upravnik Centra za studije humane bezbednosti (2002-04). Bio je i član Saveta Beogradskog univerziteta (2002-04).

Naučni i istraživački projekti

U pomenutim odeljenjima za strategijska proučavanja vršio je istraživanja vojne politike SAD i ostalih članica NATO-a, kao i vojnih politika zemalja Balkana, drugih evropskih zemalja i velikih sila. Tokom devedesetih je istraživao društvene okvire vlasničke transformacije zemalja u tranziciji.

Projekti:

    * Vojna politika, doktrina i strategija SAD i NATO, COSSIS, 1989;
    * Vojna politika, doktrina i strategija SSSR (VU), CVVŠ OS, 1990;
    * Ekonomika tranzicije, Institut za ekonomiku i finansije, 1996-98;
    * The New Serbia Forum, British Association for Central and Eastern Europe, 2000;
    * Zaštita ljudskih prava u vojsci i policiji SR Jugoslavije, CCVO, 2000-01;
    * MoD Reform Project: Civilian Reform and Oversight Advisory (CRAOP), Ministarstvo odbrane, 2003-04.

Profesionalni angažmani
 

Bio je član redakcije stručnih časopisa Vojno-politički informator, Revizor (zamenik glavnog urednika), Ekonomika tranzicije, Ljudska bezbednost i Human Security. Osim toga, radio je kao predavač agencije "Pragma", gostujući profesor na FFMO-u i savetnik u Institutu za ekonomiku i finansije.

Oblast interesovanja i važniji radovi
 
Glavna područja interesovanja su međunarodni odnosi, politički sistem, diplomatija i pregovaranje.

Izbor radova

    * Međunarodni odnosi – praktikum (pomoćni udžbenik), Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2003. (koautor Ivica Đorđević)
    * Politički sistem (udžbenik), Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2006.(koautori Miroslav Mladenović i Zoran Dragišić)
    * Bezbednosno pregovaranje (monografija), Fakultet civilne odbrane, Beograd, 2006. (koautor Dane Subošić)

Značajniji članci:

    * "Partnerstvo za mir, Jugoslavija pred odlukom da li da se priključi", Zbornik radova FCO-a, 2001, str. 153–167.
    * "Međunarodni sukobi", Zbornik radova FCO-a, 2002, str. 251–263.
    *  "State of Human Rights in the Army of the Russian Federation", in: PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE ARMY AND POLICE, Edited by Miroslav Hadžić, Centre for Civil-Military Relations, Belgrade, 2003, pp.197–225.
    * "Stanje ljudskih prava u vojsci Ruske Federacije", u: ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U VOJSCI I POLICIJI, Priredio Miroslav Hadžić, Centar za civilno-vojne odnose, Beograd, 2003, str. 185–211.
    * "Međunarodna federacija računovođa", REVIZOR, br. 23/2003, Institut za ekonomiku i finansije, str. 86–92.
    * "Globalizacija i revizija", REVIZOR, br. 24/2003, Institut za ekonomiku i finansije, str. 38–45.
    * "Položaj Srbije i Crne Gore u regionalnim bezbednosnim integracijama", Zbornik radova FCO-a, 2004, str. 309–330.
    * "Generalni računovodstveni biro Sjedinjenih Američkih Država", REVIZOR 28/2004, Institut za ekonomiku i finansije, str. 55–60.
    * "Pregovaranje u funkciji jačanja bezbednosti", Bezbednost, MUP R. Srbije, br. 4/2005, str. 632–643.
    * "Značaj pregovaranja u rešavanju sukoba i kriza", Vojno delo, MO SCG, br. 2/2005, str. 157–170.
    * „Mirno rešavanje međunarodnih sukoba i kriza", Zbornik radova, Fakultet civilne odbrane, 2005, str. 257–274.
    * „Međunarodni aspekti kriznog menadžmenta", u: Krizni menadžment I, Fakultet bezbednosti, Beograd, 2006, str. 111–131.Autor: crni scorpion :
OEBS

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju> Odgovori
^ Povratak na viši nivo
>> Sledeća strana