IN < - Ulazne vize za gradjane Srbije - >LO
(1/1) :: Odgovori!
Autor: Anea :
Spisak zemalja:

Evropa
Grčka - Link
Španija - Link


Azija
Turska - Link

Afrika
Egipat - Link

Stara tema: Link


GrčkaIzdavanje ulazne vize  drzavljanima Republike  Srbije

Konzularno odeljenje Ambasade Republike Grcke u Republici Srbiji moze izdavati sengenske vize drzavljanima Republike Srbije kao i stranim drzavljanima koji stalno borave u Republici Srbiji i imaju pasose priznate od strane zemalja - potpisnica sengenskog sporazuma (Austrija, Belgija, Francuska, Nemacka, Danska, Grcka, Island, Spanija, Italija, Luksemburg, Norveska, Holandija, Portugal, Svedska i Finska).
Od dana  podnosenja molbe za izdavanje vize ulaska potreban je vremenski rok (pet do sedam dana) za proveru navedenih podataka preko sengenskog sistema i dobijanje odgovora (pozitivnog ili negativnog).           

Da bi postupak za izdavanje viza bio što kraći, potrebno je podnositi potrebnu dokumentaciju tek pošto se  zakaže termin za podnošenje molbe telefonskim pozivom na broj 0900 777700. Poziv treba obaviti s fiksnog telefona, i cekanje se ne naplacuje. Call-center radi od Ponedeljka do Petka samo radnim danima.


Spisak potrebnih dokumenata za podnošenje zahteva za vizu

A1. Dokumenta koja treba podneti za sve vrste viza:
·   Pravilno popunjen obrazac za vizu sa naznačenim datumom i sa potpisom podnosioca zahteva, uz 2 fotografije skorijeg datuma za svaku osobu koja putuje (važi i za decu koja su na roditeljskom pasošu).
·   Fotokopije stranice iz pasoša sa ličnim podacima i do sada odobrenim Šengen vizama.
·  Pasoš koji važi najmanje tri meseca po isteku tražene vize.
·   Putničko osiguranje koje važi za sve države Šengenskog sporazuma, u trajanju zatražene vize.

 
A2. Dodatna dokumentacija
Za zaposlene
·   Dokazi o profesionalnom statusu (fotokopija radne knjižice, original potvrda o radnom odnosu ili ugovor o delu).
 Za profesionalne vozače autobusa ili kamiona potrebna i medjunarodna vozačka dozvola za odgovarajuću kategoriju(C, D ili E), koja treba da pokriva period trajanja tražene vize.
Za vlasnike firmi
·       Fotokopija rešenja iz Agencije za privredne registre ili original potvrda Privredne Komore i obavezno potvrda o plaćenom porezu.
Za maloletna lica
·  Izvod iz matične knjige rođenih u slučaju da roditelji imaju različito prezime.
·  Saglasnost oba roditelja (ili, ako se samo jedan roditelj brine o detetu, rešenje o dodeljenom starateljstvu ili umrlica), u slučaju kada dete putuje bez roditelja.
Za studente
·  Fotokopija indeksa,  potvrda o studiranju i izjava od strane roditelja ili druge osobe o finansijskom izdrzavanju studenta.
Za penzionere
·  Fotokopija (poželjno je doneti original na uvid)  poslednjeg čeka ili fotokopija rešenja o penziji.
Za nezaposlene supružnike
·  Ako je jedan od supružnika nezaposlen, treba da priloži fotokopiju supružnikove radne knjižice, potvrdu o zaposlenju i izvod iz matične knjige venčanih ukoliko imaju različito prezime.
 

B. Dodatna dokumenta potrebna u zavisnosti od svrhe putovanja
1.Turističko putovanje
·   Rezervacija hotela + original vaučer, poželjna fotokopija povratne putne karte.
2.      Službeno putovanje
·   Originalno službeno pozivno pismo iz Grčke i kopija potvrde iz Grčke Privredne Komore o registraciji grčke firme.
3.      Tranzit
·   Viza za zemlju koja je krajnje odredište, ako je potrebna.
·   Fotokopija avionske karte.
·   Fotokopija hotelske rezervacije, ako je predviđeno noćenje.
4.      Poseta porodici ili prijateljima
·   Original pozivno pismo grčkog drzavljanina i fotokopija njegove lične karte ili pasoša, poželjna je potvrda o ispunjenim poreskim obavezama (ekataristiko eforias).
·   U slučaju da Vas poziva držaljanin Srbije, uz pozivno pismo priloziti i čitku kopiju njegove boravišne i radne dozvole.
·   U slučaju rodbinskih odnosa prvog stepena sa grčkim ili srpskim drzavljaninom priložiti i fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih ili rodjenih (osobe koja Vas poziva).
·   Poželjna fotokopija povratne karte.
5.      Za članove zvaničnih delegacija koji će, shodno zvaničnom pozivu upućenom Republici Srbiji, učestvovati u susretima, konsultacijama,  pregovorima, programima razmena i drugim događanjima koji će se održavati na teritoriji Grčke
·        Potvrda srpskih vlasti da je molilac član zvanične delegacije.
·        Kopija zvaničnog poziva koji upućuje ustanova EU ili Grčka.
6.      Za članove posada vozova, vozova - hladnjača i lokomotiva koji putuju u Grčku
·        Originalno propratno pismo na memorandumu železnice u kojem se navode cilj, trajanje i učestalost putovanja.
7.      Za službena putovanja novinara
·        Original potvrda strukovnog udruženja da je podnosilac molbe novinar.
·        Dopis poslodavca kojim se potvrđuje da je cilj putovanja novinarski rad.
8.      Za lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim i umetničkim delatnostima, uključujući  univerzitetske i druge programe razmena
·        Originalno pozivno pismo organizacije.
9.      Za programe razmena učenika, studenata, studenata poslediplomskih studija i pratećeg nastavnog osoblja kao i za kraće obrazovne programe
·        Originalno pozivno pismo.
10.  Za učesnike u međunarodnim sportskim priredbama i lica koja ih prate u profesionalnom svojstvu
·        Pozivno pismo odgovarajućeg sportskog saveza Grčke.
·        Poželjno propratno pismo sportskog kluba koji poziva.
11.  Za učesnike u zvaničnim programima razmena u organizaciji pobratimljenih opština i gradova
·        Originalno pozivno pismo predsednika opštine odnosno gradonačelnika.
12.   Za lica koja posećuju civilna i vojnička groblja
·        Originalna zvanična potvrda o postojanju i održavanju groba i o srodstvu molioca sa sahranjenim.
13.   Za lica koja prate sahrane
·        Zvanična potvrda o smrti, kao i potvrda o srodstvu molioca sa sahranjenim.
14.   Za lica koja putuju iz zdravstvenih razloga i njihovi potrebni pratioci
·        Zvanična potvrda zdravstvene ustanove sa tri elementa (potreba za lekarskom negom u toj ustanovi, potreba za pratiocem i potvrda o raspolaganju finansijskim sredstvima dovoljnim za plaćanje lečenja).
15.  Za predstavnike organizacija građanskog društva koji putuju na seminare ili  konferencije
·        Originalno pozivno pismo.
·         Potvrda da molilac zastupa organizaciju građanskog društva.
·        Potvrda da je ta organizacija registrovana u skladu sa srpskim zakonodavstvom.
16.  Za predstavnike verskih zajednica (sveštenike) u Republici Srbiji koji putuju iz religioznih razloga
·        Originalno potvrda verske zajednice (po mesnoj nadležnosti crkvenih vlasti) registrovane u Republici Srbiji, u kojem se navode cilj, trajanje i učestalost putovanja.
·        Pozivno pismo odgovarajućih grčkih crkvenih vlasti bilo bi poželjno.
·        Za sveštena lica  i vernike i koji putuju na Hilandar , pored navedenog potrebna je i potvrda Sveštene uprave (Iera Epistasia).
17.  Za stručnjake koji učestvuju na međunarodnim stručnim kongresima izložbama, konferencijama, simpozijumima ili seminarima
·        Originalno pozivno pismo s potvrdom da molilac učestvuje.

 
Ostale informacije

1.      Spisak potrebnih dokumenata nije konačan. Odeljenje za vize može da zatraži dodatna dokumenta.
2.      Za izdavanje vize potrebna su najmanje tri radna dana, pod uslovom da se preda kompletna dokumentacija.
3.      Troškovi razmatranja zahteva za vizu se plaćaju prilikom podnošenja dokumentacije, a iznose 35 evra (60 evra za državljane pojedinih zemalja van Evrope). Uplata se vrši isključivo u evrima. U slučaju odbijanja zahteva za vizu, uplaćena suma se ne vraća.
4.      Činjenica da ste predali kompletnu dokumentaciju ne znači da ćete automatski dobiti vizu. Izdavanje vize zavisi od krajnje procene grčkih vlasti i partnera šengenskog sporazuma.
5.      Proverite tačnost datuma na izdatim polisama osiguranja pre podnošenja zahteva.
6.      Državljani FYROM-a i srpski državljani u čijim pasošima pored mesta rodjenja navodi “Makedonija“, mogu da predaju  dokumenta isključivo za individualnu vizu, koja važi samo za Grčku.


Cene viza:
1. Tranzit tipa a, b,   35,00e
2. Kratak boravak tipa  c (Schengen) jednog, dva ili  vise ulazaka   35,00e
3. Nacionalna visa tipa  d   37,50e
4. Tipa  c (Schengen) za gradjane nekih trecih zemalja   60,00e
5. Grupna viza 10,00e


Dodatne informacije

Ambasada u Beogradu
Francuska 33, Beograd
Telefoni: 3226-523, 3341-507
Sajt: http://www.greekemb.co.yu

Besplatni (sa fiksnog) telefon za informacije: 0900 777700 - radnim danom od 07-18


Obrazac za izdavanje Sengenske vize: link

Izvor: Ambasada Grcke u RS

<hr />Obavestenje: Poruka je preseljena od strane moderatora Anea (Vreme: 23. Jun 2008, 15:44:54)

Autor: Anea :
Španija


Opšte infromacije


• Ambasada Španije izdaje vize isključivo za putovanja u Španiju srpskim ili crnogorskim državljanima i državljanima sa stalnim boravkom u Srbiji ili Crnoj Gori.
• Stranka mora lično da podnese zatev za dobijanje ulazne vize u Španiju kao i da je lično podigne ili da dâ overeno ovlašćenje trećem licu. Zahtev za dobijanje vize za maloletno lice mogu da podnesu njegovi roditelji ili staratelji.
• Neće biti uzimani u razmatranje zahtevi sa nepotpunom dokumentacijom. Davanje neistinitih podataka ili podnošenje nepotpune dokumentacije biće razlog za odbijanje zahteva. U svakom slučaju, Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatno obaveštenje ili dokumentaciju ili da zatraži da podnosilac dođe lično, ukoliko to smatra za potrebno.
• Uobičajeni rok za izdavanje pojedinačnih viza (osim viza za stalni boravak ili za boravak u posebnim slučajevima) je tri radna dana, od dana kada je zahtev uzet u razmatranje.
• Takse za izdavanje vize plaćaju se u dinarima i ne vraćaju se u slučaju odbijanja zahteva. Cena svih vrsta viza je 2660,00 dinara (osim onih koje se odnose na dozvolu za stalni boravak, rad ili studiranje u trajanju dužem od 90 dana, čija je cena 4560,00 dinara). Telefonska obaveštenja i obaveštenja u konzularnom odeljenju, kao i obrazac zahteva za vizu su besplatni.
• Cena kolektivnih viza je 5320,00 dinara po grupi (koja može imati od 10 do 50 osoba) plus 76 dinara za svaku osobu koja je uključena u kolektivnu vizu.
• Obrazac zahteva za vizu može da se skine sa web stranice Ambasade.


Potrebna dokumentacija


Viza za turistički boravak i kulturne,  naučne ili sportske aktivnosti

Podnosilac zahteva za  ovu vrstu vize treba da priloži sledeću dokumentaciju:
1. OBRAZAC: Obrazac zahteva za vizu, uredno i čitko popunjen latinicom (original i fotokopija). Zahtev neće biti uzet u razmatranje ukoliko obrazac nije u potpunosti popunjen.
2. FOTOGRAFIJA: Jedna skorašnja fotografija, veličine kao za ličnu kartu sa belom pozadinom (u slučaju da su na pasošu maloletna deca koja putuju sa titularem, potrebno je dostaviti i po jednu fotografiju za svako dete koje putuje).
3. PASOŠ: Pasoš podnosioca zahteva (original i fotokopija prve dve stranice), sa važnošću najmanje još tri meseca po isteku planiranog putovanja u Španiju. Ukoliko je pasoš izdat pre manje od šest meseci, potrebno je priložiti i prethodni pasoš. Podnosioci zahteva koji nisu državljani Srbije ili Crne Gore treba da prilože dozvolu boravka (original i fotokopija).
4. SVRHA PUTOVANJA: Dokumentacija koja objašnjava svrhu putovanja. Kada se radi o kulturno-umetničkim, naučnim ili sportskim aktivnostima, potrebno je priložiti pismo organizatora u Španiji i Srbiji, ili Crnoj Gori, u kome se detaljno navodi sadržaj aktivnosti i termini održavanja aktivnosti, način smeštaja kao i da li organizator pokriva troškove smeštaja i ishrane.
5. PUT: Rezervacija karte prevoznog sredstva koje će se koristiti u odlasku i povratku iz Španije. Ambasada zadržava pravo da zatraži na uvid original povratne karte. U slučaju putovanja kolima, potrebno je podneti međunarodnu vozačku i saobraćajnu dozvolu (original i fotokopija), kao i potvrdu o smeštaju u zemljama kroz koje se prolazi.
6. SMEŠTAJ: Potvrda rezervacije hotela u Španiji. U slučaju smeštaja kod lica koje ima stalan boravak u Španiji, neophodno je pozivno pismo sačinjeno u mesnoj policiji ili u odeljenju za strance lica koje poziva. U slučaju posedovanja nekretnine u Španiji neophodno je priložiti fotokopiju ugovora o kupovini stana i dokaz o plaćenom porezu.
7. OSIGURANJE NA PUTU: Polisa osiguranja za putovanje u inostranstvo, koja važi za sve zemlje Šengena i pokriva, tokom celokupnog trajanja boravka, lekarske troškove i transport prilikom povratka, a odnosi se na nesreće ili iznenadna oboljenja, sa najnižom pokrivenošću u visini 30.000 evra.
8. DOKAZ O POSEDOVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA:
a. - Zaposleni kod trećeg lica:
• Uverenje poslodavca (original) u kome treba da bude naznačeno radno mesto, dužina staža na istom, mesečna zarada i dani godišnjeg odmora na koje zaposleni ima pravo. U pomenutom uverenju treba da bude tačno naznačena adresa i telefon poslodavca, kao i ime, prezime i zvanje osobe koja ga potpisuje (ni u kom slučaju ne može da bude sâm podnosilac zahteva).
• Uverenje iz fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
• Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.
b. - Zaposleni u sopstvenoj firmi:
• Kopija rešenja o registraciji firme iz Agencije za privredne registre.
• Potvrda o plaćenom porezu.
• Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.
c. -Penzioneri:
• Ček od poslednje primljene penzije.
d. -Studenti i maloletna lica:
• INDEKS, original i fotokopija prve dve stranice, stranica sa poslednjim overenim semestrom i poslednjim položenim ispitima.
• Uverenje fakulteta, srednje ili osnovne škole da podnosilac zahteva pohađa godinu ili razred u koji je upisan.
• Uverenje o posedovanju finansijskih sredstava i radno-socijalnom statusu roditelja ili staratelja (u zavisnosti da li se radi o zaposlenima kod trećeg lica, u sopstvenoj firmi ili penzionerima), kao i dopis u kome oni navode da izdržavaju podnosioca zahteva.
• Kada se radi o maloletnim licima koja ne putuju u pratnji roditelja ili staratelja, potrebno je priložiti njihovo odobrenje (obrazac se dobija u Ambasadi, može se preuzeti sa web stranice Ambasade ili ovde ), propisno overeno.

VAŽNO:
 • U skladu sa važećom normativom, španski organi mogu da zatraže da putnik prilikom ulaska u Španiju pruži dokaz o svrsi putovanja i uslovima boravka, kao i o posedovanju finansijskih sredstava. Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava može da bude novac u efektivi, putni čekovi, izvod iz banke ili kreditna kartica. Dnevni minimum neophodnih sredstava je 57 evra, tj. najmanje 513,54 evra tokom celokupnog boravka, zbog čega se preporučuje da se pomenuti iznos nosi u efektivi, putnim čekovima ili kreditnim karticama uz odgovarajući izvod računa u banci. Što se tiče dokaza o svrsi putovanja i uslovima boravka, ova Ambasada preporučuje da se pre predaje zahteva za vizu fotokopiraju relevantna dokumenta (npr. pozivno pismo, povratna karta, itinerer organizovanog putovanja, rezervacija hotela, itd.) i da se ponesu na put u Španiju.
• Da bi se olakšalo izdavanje vize, molimo da dokumentaciju predate složenu po naznačenom redu.
• Predaja potpune dokumentacije ne znači i automatsko dobijanje vize.
• U slučaju da se koriste usluge turističke agencije za predaju zahteva za vizu, ta činjenica neće imati nikakav uticaj prilikom razmatranja zahteva niti će, podrazumeva se, značiti automatsko dobijanje vize.
• Prethodna obaveštenja, iako ih Ambasada neprekidno ažurira, podložna su izmenama shodno evropskoj normativi i španskom zakonodavstvu.


Viza po osnovu studiranja (do 90 dana)

Podnosilac zahteva za ovu vrstu vize (boravak do 90 dana) treba da priloži sledeću dokumentaciju:
1. OBRAZAC: Obrazac zahteva za vizu, uredno i čitko popunjen latinicom  (original i fotokopija). Zahtev neće biti uzet u razmatranje ukoliko obrazac nije u potpunosti popunjen.
2. FOTOGRAFIJA: Jedna skorašnja fotografija, veličine kao za ličnu kartu sa belom pozadinom (u slučaju da su na pasošu maloletna deca koja putuju sa titularem, potrebno je dostaviti i po jednu fotografiju za svako dete koje putuje).
3. PASOŠ: Pasoš podnosioca zahteva (original i fotokopija prve dve stranice), sa važnošću najmanje još tri meseca po isteku planiranog putovanja u Španiju. Ukoliko je pasoš izdat pre manje od šest meseci, potrebno je priložiti i prethodni pasoš. Podnosioci zahteva koji nisu državljani Srbije ili Crne Gore potrebno je da prilože dozvolu boravka (original i fotokopija).
4. PUT: Rezervacija karte prevoznog sredstva koje će se koristiti u odlasku i povratku iz Španije. Ambasada zadržava pravo da zatraži na uvid original povratne karte. U slučaju putovanja kolima, potrebno je podneti  međunarodnu vozačku i saobraćajnu dozvolu (original i fotokopija).
5. SMEŠTAJ: Potvrda o obezbeđenom smeštaju u Španiji.
6. OSIGURANJE NA PUTU: Polisa osiguranja za putovanje u inostranstvo, koja važi za sve zemlje Šengena i pokriva, tokom celokupnog trajanja boravka, lekarske troškove i transport prilikom povratka, a odnosi se na nesreće ili iznenadna oboljenja, sa najnižom pokrivenošću u visini 30.000 evra.
7. INDEKS, original i fotokopija prve dve stranice, stranica sa poslednjim overenim semestrom i poslednjim položenim ispitima.
8. POTVRDA FAKULTETA ILI ŠKOLE na kojoj je naznačeno u koju godinu ili razred je upisan podnosilac zahteva (original i fotokopija).
9. POTVRDA da je podnosilac zahteva upisan u neki nastavni centar u Španiji.
10. DOKAZ O POSEDOVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA i o radno-socijalnom statusu podnosioca zahteva. Ukoliko troškove boravka snose roditelji, tj.staratelji, potrebno je priložiti dopis u kome oni navode da izdržavaju podnosioca zahteva, kao i potvrde o njihovim primanjima i radno-socijalnom statusu (u zavisnosti da li se radi o zaposlenima kod trećeg lica, o zaposlenima u sopstvenoj firmi ili penzionerima):
a. - Zaposleni kod trećeg lica:
• Uverenje poslodavca (original) u kome treba da bude naznačeno radno mesto, dužina staža na istom, mesečna zarada. U pomenutom uverenju treba da bude tačno naznačena adresa i telefon poslodavca, kao i ime, prezime i zvanje osobe koja ga potpisuje (ni u kom slučaju ne može da bude sâm podnosilac zahteva).
• Uverenje iz fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
• Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.
b. - Zaposleni u sopstvenoj firmi:
• Kopija rešenja o registraciji firme iz Agencije za privredne registre.
• Potvrda o plaćenom porezu.
• Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.
c. -Penzioneri:
• Ček od poslednje primljene penzije.

VAŽNO:
 • U skladu sa važećom normativom, španski organi mogu da zatraže da putnik prilikom ulaska u Španiju pruži dokaz o svrsi putovanja i uslovima boravka, posedovanju finansijskih sredstava, kao i o upisu u školski centar i odgovarajuće potvrde o prethodnom školovanju. Dokaz o posedovanju finansijskih sredstava može da bude novac u efektivi, putni čekovi, izvod iz banke ili kreditna kartica. Dnevni minimum neophodnih sredstava je 57 evra, tj. najmanje 513,54 evra tokom celokupnog boravka, zbog čega se preporučuje da se pomenuti iznos nosi u efektivi, putnim čekovima ili kreditnim karticama uz odgovarajući izvod računa u banci. Što se tiče ostalih dokaza, ova Ambasada preporučuje da se pre predaje zahteva za vizu fotokopiraju relevantna dokumenta (potvrda o upisu, rezervacija smeštaja, povratna karta, diploma, itd.) i da se ponesu na put u Španiju.
• Da bi se olakšalo izdavanje vize, molimo da dokumentaciju predate složenu po naznačenom redu.
• Predaja potpune dokumentacije ne znači i automatsko dobijanje vize.
• U slučaju da se koriste usluge turističke agencije za predaju zahteva za vizu, ta činjenica neće imati nikakav uticaj prilikom razmatranja zahteva niti će, podrazumeva se, značiti automatsko dobijanje vize.
• Prethodna obaveštenja, iako ih Ambasada neprekidno ažurira, podložna su izmenama shodno evropskoj normativi i španskom zakonodavstvu.

 
Vize po osnovu studiranja (preko 90 dana)

Podnosilac zahteva za ovu vrstu vize (boravak preko 90 dana) treba da priloži sledeću dokumentaciju:
1. OBRAZAC: Obrazac zahteva za vizu, uredno i čitko popunjen latinicom  (original i tri fotokopije). Zahtev neće biti uzet u razmatranje ukoliko obrazac nije u potpunosti popunjen.
2. FOTOGRAFIJA: Tri skorašnje fotografije, veličine kao za ličnu kartu sa belom pozadinom (u slučaju da su na pasošu maloletna deca koja putuju sa titularem, potrebno je dostaviti i po jednu fotografiju za svako dete koje putuje).
3. PASOŠ: Pasoš podnosioca zahteva (original i tri fotokopije prve dve stranice), sa važnošću najmanje još tri meseca po isteku planiranog putovanja u Španiju. Ukoliko je pasoš izdat pre manje od šest meseci, potrebno je priložiti i prethodni pasoš. Podnosioci zahteva koji nisu državljani Srbije ili Crne Gore potrebno je da prilože dozvolu boravka (original i fotokopija).
4. INDEKS, original i fotokopija prve dve stranice, stranica sa poslednjim overenim semestrom i poslednjim položenim ispitima.
5. SVEDOČANSTVO ILI DIPLOMA o studijama ili razredima koji su do tog trenutka završeni (fotokopija i prevod)
6. POTVRDA da je podnosilac zahteva upisan u neki nastavni centar u Španiji.
7. SMEŠTAJ: Potvrda o obezbeđenom smeštaju u Španiji.
8. Ukoliko su studije duže od 180 dana, potrebno je podneti uverenje o nekažnjavanju koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ili Crne Gore ili nadležni organi zemlje u kojoj je podnosilac boravio poslednjih pet godina, sa haškim apostilom, prevedeno na španski jezik kod sudskog tumača (original i fotokopija).
9.  Ukoliko su studije duže od 180 dana, potrebno je priložiti lekarsko uverenje da podnosilac zahteva ne boluje od karantinskih bolesti navedenih u Međunarodnom sanitarnom pravilniku (vadi se u službi Medicine rada), overeno haškim pečatom i prevedeno kod sudskog tumača (original i fotokopija).
10. OSIGURANJE NA PUTU: Polisa osiguranja za putovanje u inostranstvo, koja važi za sve zemlje Šengena i pokriva, tokom celokupnog trajanja boravka, lekarske troškove i transport prilikom povratka, a odnosi se na nesreće ili iznenadna oboljenja, sa najnižom pokrivenošću u visini 30.000 evra.
11. DOKAZ O POSEDOVANJU FINANSIJSKIH SREDSTAVA koja pokrivaju celokupnu dužinu boravka u Španiji. Ukoliko troškove boravka snose roditelji, tj.staratelji, potrebno je priložiti dopis u kome oni navode da izdržavaju podnosioca zahteva, kao i potvrde o njihovim primanjima i radno-socijalnom statusu (u zavisnosti da li se radi o zaposlenima kod trećeg lica, o zaposlenima u sopstvenoj firmi ili penzionerima):
a. - Zaposleni kod trećeg lica:
• Uverenje poslodavca (original) u kome treba da bude naznačeno radno mesto, dužina staža na istom, mesečna zarada i dani godišnjeg odmora na koje zaposleni ima pravo. U pomenutom uverenju treba da bude tačno naznačena adresa i telefon poslodavca, kao i ime, prezime i zvanje osobe koja ga potpisuje (ni u kom slučaju ne može da bude sâm podnosilac zahteva).
• Uverenje iz fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
• Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.
b. - Zaposleni u sopstvenoj firmi:
• Kopija rešenja o registraciji firme iz Agencije za privredne registre.
• Potvrda o plaćenom porezu.
• Izvod računa u banci sa kretanjima u poslednja tri meseca.
c. - Penzioneri:
• Ček od poslednje primljene penzije.

VAŽNO:
 • U skladu sa važećom normativom, španski organi mogu da zatraže da putnik prilikom ulaska u Španiju pruži dokaz o upisu u nastavni centar i odgovarajuće potvrde o prethodnom školovanju. Stoga ova Ambasada preporučuje da se pre predaje zahteva za vizu fotokopiraju relevantna dokumenta (npr. potvrda o upisu, svedočanstvo ili diploma, itd.) i da se ponesu na put u Španiju.
•  Da bi se olakšalo izdavanje vize, molimo da dokumentaciju predate složenu po naznačenom redu.
• Predaja potpune dokumentacije ne znači i automatsko dobijanje vize.
• U slučaju da se koriste usluge turističke agencije za predaju zahteva za vizu, ta činjenica neće imati nikakav uticaj prilikom razmatranja zahteva niti će, podrazumeva se, značiti automatsko dobijanje vize.
• Prethodna obaveštenja, iako ih Ambasada neprekidno ažurira, podložna su izmenama shodno evropskoj normativi i španskom zakonodavstvu.


Boravišna viza po osnovu rada za poslodavca u Španiji

Pre nego što strani radnik podnese zahtev za ovu vrstu vize, poslodavac je dužan da zatraži kod nadležnog španskog organa (“Delegado o Subdelegado del Gobierno”) izdavanje rešenja kojim se odobrava boravak licu koje podnosi zahtev za boravak i rad u Španiji. Odgovarajući formulari i zahtevi mogu da se preuzmu ovde
Kada nadležni španski organ usvoji rešenje obavestiće o tome poslodavca a ovaj radnika kako bi mogao da podnese zahtev za vizu najkasnije u roku od mesec dana od prijema obaveštenja.
Podnosilac zahteva za ovu vrstu vize treba da priloži sledeću dokumentaciju:
1. OBRAZAC: Obrazac zahteva za vizu, uredno i čitko popunjen latinicom  (original i tri fotokopije). Zahtev neće biti uzet u razmatranje ukoliko obrazac nije u potpunosti popunjen.
2. FOTOGRAFIJE: Tri skorašnje fotografije, veličine kao za pasoš, sa belom pozadinom.
3. PASOŠ: Pasoš podnosioca zahteva (original i tri fotokopije prve dve stranice), sa važnošću najmanje još četiri meseca. Ukoliko je pasoš izdat pre manje od šest meseci, potrebno je priložiti i prethodni pasoš. Podnosioci zahteva koji nisu državljani Srbije ili Crne Gore potrebno je da prilože dozvolu boravka (original i fotokopija).
4. Uverenje o nekažnjavanju koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije ili Crne Gore ili organi unutrašnjih poslova zemlje u kojoj je podnosilac boravio poslednjih pet godina, overeno haškim pečatom i prevedeno na španski jezik kod sudskog tumača (original i fotokopija).
5. Lekarsko uverenje da podnosilac zahteva ne boluje od karantinskih bolesti navedenih u Međunarodnom sanitarnom pravilniku (vadi se u službi Medicine rada), overeno haškim pečatom i prevedeno na španski jezik kod sudskog tumača (original i fotokopija).
6. Rešenje nadležnog španskog organa kojim se odobrava podnosiocu boravak i rad u Španiji (original i fotokopija).

VAŽNO:
• Predaja potpune dokumentacije ne znači i automatsko dobijanje vize.
• Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatne informacije ili dokumentaciju ukoliko to smatra za potrebno.
• Prethodna obaveštenja, iako ih Ambasada neprekidno ažurira, podložna su izmenama shodno evropskoj normativi i španskom zakonodavstvu.
• Da bi se olakšalo izdavanje vize, molimo da dokumentaciju predate složenu po naznačenom redu.


Ostale informacije
O dokumentima potrebnim za izdavanje drugih ovde nenavedenih vrsta viza, mozete da se informisete da sajtu Ambasade Španije u Beogradu

Ambasada Španije u RS

Adresa: Prote Mateje 45, 11000, Beograd.
Telefon odeljenja za vize: +381 11 344 42 01
Fax: +381 11 344 42 03.
Web stranica i kontakt E-mail: www.maec.es/embajadas/belgrado/es/home;  emb.belgrado.vis@maec.es
Radno vreme za predaju zahteva za vizu: ponedeljak-petak, od 9:30 do 13:30 časova. Pre predaje zahteva za vizu neophodno je zakazati termin preko call centra, telefon 0800 125 125.
Termini za predaju zahteva za kolektivnu vizu zakazuju se dva meseca pre planiranog putovanja, isključivo putem e-maila. U molbi je neophodno navesti datume putovanja i broj putnika uključenih u kolektivnu vizu.
Radno vreme za podizanje pasoša: ponedeljak-petak u 14:30.
Radno vreme za telefonska obaveštenja o vizama: ponedeljak-petak, od 12:00 do 14:00 časova.

Izvor: Ambasada Španije
Autor: Anea :
Turska


Opšte informacije
Turska je veoma blagonaklona za građane Srbija. Nisu potrebna nikakva dodatna dokumenta.

Potrebna dokumentacija

Ako kupujete vizu na granici, tj. aerodromu:
- pasoš
- 10e za jedan ulazak, 15e za više ulazaka, ali je to pre svega dobra volja carinika. Trajanje vize je 30 dana.

Ako kupujete vizu u Ambasadi u Beogradu   (npr. ako idete preko Bugarske i treba vam bugarska tranzitna viza):
- obrazac koji se dobija u ambasadi
- jedna slika
- 25e za vizu i ostale troškove. Trajanje vize je 30 dana.
- pasoš podižete istog dana posle 16h


Ostale infromacije

Ambasada Turske u RS
adresa: Krunska 1, Beograd
Tel. 333 24 00; Fax: 333 24 33
odeljenje za vize tel. 333 24 21
e-mail: turem@eunet.yu
Autor: goranse :
Egipat

Info

Postoje 3 tipa egipatskih viza: turistička (uglavnom traje 1 mesec, i važi kako za jedan, tako i za više ulazaka u zemlju.Mogucnost produzenja), ulazna (obavezna za sve strane državljane koji dolaze u Egipat sa ciljem koji nije turističke prirode) i tranzitna viza.
Ako idete kopnom morate izvaditi vizu pre polaska. Na granici je nećete dobiti.


Potrebna dokumentacija

Ako kupujete vizu na granici, tj. aerodromu:
- pasoš
-15 €
Trajanje vize je 30 dana.

Ako kupujete vizu u Ambasadi u Beogradu:
- obrazac koji se dobija u ambasadi
-potvrda o putovanju
- jedna slika
-15 €
Trajanje vize je 30 dana.

Ostale informacije

Ambasada arapske republike Egipat
adresa:Andre Nikolića 12, Beograd
Telefon +381(0)11 2651 225 , 2650585Adresa srpske ambasade u Egiptu je 33, El Mansour Mohamed St., Zamalek (tel. 7354061 i 7365494, faks. 7353913). Vladine kancelarije su otvorene od 8:30 do 14:30. Petkom se ne radi, ponekad ni subotom. Prodavnice su zimi otvorene od 9:00 do 20:30, a leti od 9:00 do 22:00.

Nacionalni praznici u Egiptu su 7. januar (pravoslavni Božić), 25. april (Dan oslobođenja), 1. maj, 23. jul (Dan revolucije) i 6. oktobar (Dan oružanih snaga). To su neradni dani; pored toga što su banke, radnje, prodavnice zatvorene, i javni prevoz radi umanjenim obimom.

Izuzetnog značaja je i Ramazan, praznik većinskog, muslimanskog stanovništva, koji se obeležava 9. meseca u islamskoj kalendarskoj godini, i ove godine (2007. po gregorijanskom kalendaru je 1428. po islamskom), obeležava se od 13. septembra do 11. oktobra). Lokalno stanovništvo od turista očekuje da ne jedu i ne puše na javnim mestima tokom praznika. U Egiptu se svake godine održavaju međunarodni sajmovi, festivali i turniri:

   1. Cairo International Book Fair (januar)
   2. Tennis Tournament (mart)
   3. International Fishing Festival, Hurhgada (februar)
   4. Abu Simbel Sun Festival, Abu Simbel (februar/oktobar)
   5. Rally of Pharaohs, El-Gizah (oktobar)
   6. Yacht-Racing and Water Skiing Festival – Alexandria – Hurghada (oktobar)
   7. Arab Horse Festival (novembar)
   8. National Fishing Festival, Sharm El-Sheikh (novembar)
   9. International Rowing Races: Luxor – Cairo – Aswan (decembar)
  10. Cairo International Festival, Cairo (decembar)

Zvanična valuta je egipatska funta (E£; 1 E£ = 100 piastres). U opticaju su novčanice od 5, 10, 20, 50 i 100 funti, odnosno kovani novčići od 5, 10, 20, 25 i 50 piastrija i 1 funte.

    * $ US Dollar USD$1.00 = LE5.74 LE1.00 = USD$0.17
    * € Euro €1.00 = LE6.82 LE1.00 = €0.15
    * £ Pound Sterling £1.00 = LE9.98 LE1.00 = £0.10

Dok je dozvoljeno unošenje stranih valuta u zemlju, obavezno je da se novac prijavi na ulasku, dok je iznošenje novca ograničeno na iznos koji je prijavljen pri ulasku. Unošenje i iznošenje lokalne valute je limitirano na 100 egipatskih funti. Takođe, neophodno je razmeniti minimum 150 US$ po dolasku u zemlju. Što se carine tiče, dozvoljeno je bez carinjenja iznošenje do 200 cigareta; 25 cigara; 1 l alkoholnih pića; poklona u vrednosti do 500 egipatskih funti.

Od turista se očekuje ostavljanje bakšiša (i na arapskom: baksheesh) za svaku uslugu koju pruže turistima, a u nekim restoranima, ne samo da je obavezno ostavalje bakšiša, već je propisan i zahtevani procenat u odnosu na račun. Za upravljanje vozilom strancima je potrebna međunarodna vozačka dozvola.Autor: bokivaol :
Gde mogu naci obrazac "izjava od strane roditelja ili druge osobe o finansijskom izdrzavanju studenta" da skinem.  Ukoliko ga neko poseduje, molim da mi posaljete na mail bokivaol@yahoo. com
> Odgovori
^ Povratak na viši nivo